log mod_proxy65_whitelist/mod_proxy65_whitelist.lua @ 1512:cf572280b4dc

age author description
Tue, 23 Sep 2014 21:30:47 +0200 Kim Alvefur mod_proxy65_whitelist: Fix variable name
Mon, 22 Sep 2014 18:24:37 +0200 Kim Alvefur Rename mod_block_p2pft -> mod_proxy65_whitelist base mod_block_p2pft/mod_block_p2pft.lua@bcba24132ebf